Danh bạ

16/06/2020 : 14:06

Danh bạ số điện thoại bàn các phòng ban tại Trung tâm

Đơn vị Số điện thoại
Giám đốc 0256 3891737
Phó Giám đốc 0256 3892207
Phòng Quản lý Đào tạo 0256 3892319
Phòng Hành chính - Tài vụ 0256 3892053
Bảo vệ 0256 3891616

 

 

 

Liên kết hệ thống