Phòng Hành chính - Tài vụ

16/06/2020 : 11:06
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

    

   Hồ Trung Phong
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng 
  • Điện thoại:
   0907403952
  • Email:
    phong.ttgdtxbd@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Đặng Lê Hồng Hạnh 

  • Chức vụ:
   Kế toán  
  • Điện thoại:
   0905011189
  • Email:
   danghanh0111@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Trương Thị Yến Nhi

  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0977596663
  • Email:
   yennhitruong89@gmail.com
 • Hình ảnh

  • Họ và tên:

   Cù Minh Lộc

  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0938415983
  • Email:
   cungocminhloc@gmail.com

 

Liên kết hệ thống