Ban giám đốc

15/06/2020 : 14:06

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám đốc: Nguyễn Tấn Nha

ĐT: 0256.3891737

Email: ntnha.gdtxbd@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bê

ĐT: 0256.3892207

Email: vanbe1963@gmail.com

 

Liên kết hệ thống

Thống kê truy cập